Definities

In deze algemene voorwaarden staan een aantal termen die een aantal keren worden gebruikt (definities). Deze definities leggen we hieronder nader uit.

1. Definities:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.;

11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Wie zijn wij?

Spa dealer  is eigenaar en wij gelden als contractspartij. Indien je contact met ons wil opnemen, zijn wij te bereiken via:

T. +31628363664

E. info@spadealer.nl

Post: Televisieweg 69

1322 AJ Almere

Telefonische bereikbaarheid:

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 21.00 uur.

KvK-nummer: 85731412

BTW-nummer: NL863722325B01

Toepasselijkheid

Als je iets bij ons koopt of hebt gekocht zijn deze algemene voorwaarden altijd van toepassing. Wij streven ernaar om deze algemene voorwaarden zo goed mogelijk onder jouw aandacht te brengen.

Onze algemene voorwaarden bevat informatie over wat wij voor jou doen en wat je van ons kan verwachten.

In enkele gevallen hebben wij aparte voorwaarden bij een product. Mocht dat zo zijn, dan gelden naast die voorwaarden ook deze algemene voorwaarden.

Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan je beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zullen wij, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij ons in te zien zijn en dat wij die op jouw verzoek zo spoedig mogelijk kosteloos zullen toezenden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van de vorige alinea en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan je ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door jou op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat wij op jouw verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen toezenden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is hetgeen in de vorige twee alinea’s staat van overeenkomstige toepassing en kan je in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor jou het meest gunstig is.

Het aanbod

Wij informeren je zo goed mogelijk over onze producten die wij te koop aanbieden en voor welk bedrag en uiteraard ook wat voor rechten en verplichtingen je als koper hebt. Natuurlijk geven wij ook aan hoe je het kan aanschaffen. Onbedoeld kunnen wij een fout maken op de website. Is het een overduidelijke fout van ons, en is dat ook duidelijk in te schatten, laat het ons dan weten. Wij passen het direct aan. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door jou van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien je het aanbod langs elektronische weg hebt aanvaard, bevestigen wij je vrijwel direct langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ons is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige web omgeving. Ook bij elektronisch betalen, zullen wij daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Wij zullen uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan jou de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door jou op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van ons waar je met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop je van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien je een herroepingsrecht hebt, het modelformulier voor herroeping.

5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Herroepingsrecht

Ben je ontevreden met je bestelling of is er een andere reden? Stuur dan je bestelling binnen 14 dagen na ontvangt naar ons terug. Wij sturen je dan op verzoek een nieuw product toe of je ontvangt je aankoopbedrag terug. 

De hierboven genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat jij, of een vooraf door de jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  1. als je in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Wij mogen, mits wij jou hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over hebben geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Retourneren en wat we van elkaar kunnen verwachten

Wij verwachten het volgende van je:

1. Tijdens de bedenktijd zal je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Jij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals jij dat in een winkel zou mogen doen.

2. Je bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. Je bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als wij jou niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht hebben verstrekt.

4. Als je gebruik maakt van je herroepingsrecht, meld jij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

5. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de hierboven bedoelde melding, zend je het product terug, of overhandig jij dit aan (een gemachtigde van) ons. Je hebt de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als jij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

6. Je zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou.

Verzendkosten bij retourneren

Wil je een product terugsturen? Dan zijn de kosten voor jou.

Wat kun je helaas niet retourneren

Producten die zodanig gebruikt zijn, dat ze niet meer geschikt zijn voor verkoop, kun je helaas niet retourneren.

Producten die reeds in contact zijn gekomen met water, kun je helaas niet retourneren

De prijs

Alle prijzen zijn exclusief. btw.
Bij verzending betaal je boven € 25,- geen verzendkosten. De retourkosten zijn voor jou.

Nakomen overeenkomst en garantie

Wij houden ons aan de koopovereenkomst zoals wij die met elkaar zijn aangegaan volgens de algemene voorwaarden.

Levering en uitvoering

Als je op werkdagen bestelt, wordt je bestelling binnen 48 uur verstuurd op het door jou aangegeven adres. Mocht het onverwachts toch langer duren, dan laten wij dat uiteraard direct weten. Vind je het toch te lang duren en wil je je geld terug? Dan betalen wij je aankoopbedrag met gepaste spoed terug (zonder dat je recht hebt op aanvullende schadevergoeding).

Elk product dat je via onze webshop kunt bestellen, hebben wij op voorraad.

Betaling

Tijdens het bestellen van een product via onze webshop dien je vooraf via iDeal te betalen. Na ontvangst van betaling maken wij je bestelling in orde.

Klachten

Ben je ergens ontevreden over? Dat vinden wij erg jammer. Laat dit ons weten via info@spadealer.nl of +31628363664. Omschrijf je klacht zo goed mogelijk zodat wij een goed beeld hebben van je klacht. Zo kunnen wij je beter verder helpen.

Dien je een klacht in per mail? Dan kun je binnen 48u een reactie van ons ontvangen, met een eventuele oplossing.

Geschillen

Wij zullen altijd ons uiterste best doen en hopen dan ook dat het nooit zover komt dat wij een geschil krijgen. Voorkomen kunnen wij helaas nooit. Is het toch zover gekomen? Je kan je situatie voorleggen aan de Geschillencommissie.

Op overeenkomsten tussen ons waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien je de klacht eerst binnen bekwame tijd aan ons hebt voorgelegd.

Heb je vragen over de algemene voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op:

+31628363664

info@spadealer.nl