Bij het accepteren van de offerte verbindt u zich aan deze gestelde voorwaarden.

Artikel 1. Product en prijs

1.1. Koper is verplicht aan verkoper een bedrag te betalen, hierna nader aangeduid met “koopprijs”, zoals geaccepteerd is.
1.2. Het geaccepteerde bedrag wordt op rekeningnummer NL50 ABNA0109 6054 89 gestort t.n.v. Spa Firma BV 

1.3. Koper voldoet per omgaande aan een aanbetaling van minimaal 30%. 1.4. Het resterende (70%) bedrag dient 3 dagen voor levering voldaan te worden.

Artikel 2. Overdracht en levering

2.1. De overdracht en levering van het product door verkoper aan koper geschiedt door levering van het product aan koper, op locatie die kenbaar wordt gemaakt door verkoper.
2.2. De overdracht en levering van het product dient te geschieden op locatie zoals aangegeven op factuur.

2.3. Bij gebreke aan voldoening van zijn betalingsplicht is koper met ingang van de dag na genoemde betalingsdatum een rente verschuldigd ter grootte van de wettelijke rente als bedoeld en met inachtneming van art. 6:119 BW.
2.4. De levering is zonder installatie en de koper is verantwoordelijk voor de installatie van het product. Tenzij hier expliciet afspraken over zijn gemaakt die schriftelijk zijn vastgelegd.
2.5. Indien er bezorgt dient te worden, wordt het product tot aan de deur geleverd en dient door de koper zelf naar binnen gebracht te worden.

Artikel 3. De verplichtingen van de verkoper

3.1. Verkoper is verplicht om het product op de afgesproken datum in eigendom over te dragen aan koper, inclusief toebehoren.
3.2. Verkoper dient ervoor in te staan dat de zaken die hij levert beantwoorden aan deze overeenkomst en daarmee voldoen aan de wettelijke conformiteiteisen.

Artikel 4. De verplichtingen van de koper

4.1. De koper is verplicht om drie dagen voor het afgesproken tijdstip het restant te voldoen aan de verkoper.
4.2. De koper is verplicht om het product op te halen of te laten leveren binnen twee weken nadat het product leverbaar is.

4.3. Indien koper het product niet binnen twee weken kan ophalen of laten bezorgen zullen er kosten van stalling in rekening gebracht worden.

Artikel 5. Ingebrekstelling en ontbinding

5.1 Indien één van de partijen, na in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht dagen nalatig is of blijft in de nakoming van één of
meer van haar uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, kan de wederpartij van de nalatige partij deze

koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de nalatige partij.
5.2 Indien de koper na verloop van tijd de koopovereenkomst alsnog ontbindt dan zal de nalatige partij een boete verschuldigd

zijn van dertig procent (30%) van de koopsom.
5.3 Indien het zich voordoet dat de koper niet kan afnemen om wat voor reden dan ook, dan zal het bedrag van de aanbetaling gezien worden als betaling van de boete.

Artikel 6. Overmacht

6.1. In geval van overmacht wordt de nakoming door verkoper en/of koper van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Van een geval van overmacht zal onder overlegging van de nodige bewijsstukken schriftelijk aan de wederpartij mededeling worden gedaan. 6.2. Onder overmacht inzake deze overeenkomt wordt tevens verstaan het niet of niet tijdig nakomen door een derde van de verplichtingen die deze jegens verkoper of koper op zich heeft genomen.
6.3. Indien de overmacht situatie langer aanhoudt dan 2 maanden, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te beëindigen.
6.4. Indien de koper na opschorting de koopovereenkomst alsnog ontbindt dan zal de nalatige partij een boete verschuldigd
zijn van dertig procent (30%) van de koopsom zoals vernoemd in artikel 5.2.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. Verkoper staat ervoor in dat het product dat zij levert en afgeeft, beantwoordt aan deze overeenkomst en daarmee voldoet aan de wettelijke conformiteiteisen.

Artikel 8. Garanties

8.1. Er is een garantieperiode van 2 jaar na afleverdatum. Gedurende deze periode zal verkoper voor zijn rekening alle gebreken herstellen voor zover zij te wijten zijn aan materiële-, constructie- of ontwerpfouten. Schade door verkeerd gebruik valt niet onder garantie.
8.2. De verkoper geeft enkel garantie op het product. Lekkages aan leidingen door installatie valt niet onder de garantie.

Artikel 9. Geheimhouding

9.1. Koper en verkoper verbinden zich om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens of personen van de wederpartij waarvan zij zich bij uitoefening van deze overeenkomst bedienen.

Artikel 10. Slotbepaling

10.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.